Cursusinformatie

2. Onderwerp en doelgroep
Het onderwerp van de cursus - lobbyen - is het systematisch versterken van relaties van organisaties of bedrijven met de overheid. Managers en andere sleutelfunctionarissen, die in hun bestaande praktijk omgaan met de overheid, willen die aanpak verbeteren en systematiseren.

relaties met de overheid
In onze hoogontwikkelde en complexe samenleving heeft elke sector van maatschappelijke bedrijvigheid wel eens met de overheid te maken. Soms hebben beslissingen van de overheid zelfs grote invloed op de gang van zaken. Tal van instellingen en bedrijven staan daarom regelmatig voor de noodzaak om hun eigen belangen en zienswijzen op effectieve wijze onder de aandacht te brengen van overheidsbesluitvormers. De aanleiding kan liggen in eigen plannen of initiatieven, waarvoor steun of toestemming vereist is. Soms gaat het om de noodzaak om te reageren op wat de overheid van plan is.

doelgroep van de cursus Systematisch Lobbyen
De Nederlandse overheid heeft veel gezichten. We kennen het rijk, de provincies en gemeenten. Daarnaast zijn er allerlei 'schappen' (waterschap, recreatieschap) en overheidsdiensten en -bedrijven. Binnen elke overheidsorganisatie zijn weer tal van 'sectoren' te onderscheiden. Tenslotte zijn er in en rond de overheid veel samenwerkingsorganen en -projecten, waarop delen van de overheid hun beleid afstemmen.
De doelgroep van deze cursus omvat directieleden en andere'sleutelfunctionarissen' die vanuit particuliere organisaties en bedrijven regelmatig met deze delen van de overheid te maken hebben.Ze omvat daarnaast ook bestuurders en ambtenaren binnen de overheid zelf: door het complexe samenspel tussen allerlei 'stukken' overheid staan namelijk ook bestuurders en ambtenaren zelf regelmatig voor de opgave om hun zienswijzen en belangen bij collega's elders te bepleiten.

systematisch bewerken van relaties met de overheid
Lobbyen - of aandacht vragen bij de overheid - is vaak een onderdeelvan de algemene directietaak van organisaties en bedrijven. Het isdaarom een taak naast vele. Het is bovendien een taak, die men meestalniet graag oppakt. De overheid staat bekend als een lastig te bewerkenpartner in het maatschappelijk en zakelijk verkeer.

Lobbyen lijkt bovendien ondankbaar werk: er is al snel een andereprioriteit gevonden. De lobby-taak wordt dus vaak pas opgepakt als hetecht onvermijdelijk is, met tegenzin en 'op hoop van zegen'. En dan ishet vaak eigenlijk te laat en het resultaat navenant. Zo wordt hetnegatieve beeld van lobbyen bevestigd.

Toch kent de dynamiek van overheidsbeslissingen zijn eigen logica enwetmatigheden. Voor wie daar goed mee om weet te gaan - zijn huiswerkgoed gedaan heeft - is er een redelijk voorspelbare kans op succes.Lobbyen is een proces van communiceren en op dat terrein gelden eenaantal 'vaste lessen' voor de aanpak. Een doordacht en systematisch -en dus kansrijk - lobbyproces wordt daarom gestart:

  • op basis van heldere eigen wensen
  • 'surfend' op de logica van overheidsgedrag
  • met het eigen huiswerk goed op orde
  • effectief - dus methodisch - communicerend.
Pagina┬┤s: « Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende »